zarządzanie projektami
zarządzanie projektami
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
WYBÓR ROZWIĄZANIA

Informatyzacja przedsiębiorstwa to proces o charakterze strategicznym dla firmy, mający na celu zdobycie odpowiednich korzyści biznesowych, determinujących rozwój i otwierających nowe perspektywy dla prowadzenia działalności. Jednak jest to projekt obarczony dużym ryzkiem, a jego fiasko, związane często z wyborem niewłaściwego systemu informatycznego lub nieodpowiednim zarządzaniem procesem wdrożenia może spowodować poniesienie znacznych, nieoczekiwanych kosztów, a nawet oznaczać utraconą szansę w rozwoju przedsiębiorstwa.

Często umowy na realizację i wdrożenie systemu informatycznego proponowane są przez dostawcę oprogramowania i zapewniają silną ochronę interesów dostawcy, a prawnicy i zarząd przedsiębiorstwa często nie są w stanie wykryć elementów mogących stanowić zagrożenie dla ich interesów.

Projekty mobilizują zasoby, umiejętności, technologię i pomysły w celu uzyskania zamierzonych korzyści biznesowych lub osiągnięcia wyznaczonych celów. Dobre zarządzanie projektem pomaga doprowadzić do sytuacji, w której te korzyści lub cele są osiągnięte w ramach założonego budżetu, w określonym czasie i zgodnie z przyjętymi standardami jakości.

W bardzo szybko zmieniającym się obecnie środowisku coraz większa liczba organizacji jest zmuszana do przekształcania swojej struktury, aby nadążać za wyzwaniami i oczekiwaniami otoczenia. Zmiana staje się "sposobem na życie" dla firmy, która chce pozostać konkurencyjna i efektywna po to, by przetrwać. Jest więc istotne, żeby umiejętnie radzić sobie z ryzykiem, które nierozerwalnie jest związane z każdą zmianą i innowacją.

zarządzanie projektami
zarządzanie projektami
ZARZĄDZANIE PORTFELEM
WSPRACIE PROJEKTÓW

W dojrzałych dziedzinach zarządzania programami i projektami wymagane jest zbudowanie środowiska zapewniającego zdolność koordynowania działań, monitorowania zdarzeń i sterowania zmianami w wielu projektach i programach w kontekście bieżącej operacyjnej działaności.

Optymalnie zorganizowane wspracie w opraciu o np. model P3O może znacząco zwiekszyć szansę na skuteczną realizację strategii, zmniejszyć ryzyko utraconych korzyści oraz umożłiwić realizację programów i projektów bradziej ekonomicznie. Otwieraja się wówczas nowe możwości do szybkiego identyfikowania i zarządzania konfliktami oraz zależnościami pomiędzy przedsięwzięciami, a także możliwości lepszej oceny rzeczywistego wpływu ryzyka na działalność operacyjną.

Potrzeba realizowania strategii biznesowej przy zapewnieniu odpowiedniego stosunku wartości kosztów do spodziewanych korzyści wymaga podejmowania tylko "właściwych" programów i projektów oraz inwestowania w to, co ma istotne znaczenie dla przedsiębiorstwa.

Skrócenie cylku podejmowania decyzji powoduje wzrost zapotrzebowania na informacje, które stanowiłyby lepszą podstawę do ich podejmowania. W takim otoczeniu wprowadzenie zmiany oraz zarządzanie portfelem programów i projektów stategicznych musi się odbywać w sposób przemyślany i skoordynowany, aby zakładane cele można było osiągnąć przy optymalnym wykorzystaniu zwykle ograniczonych zasobów.

OFEROWANE USŁUGI

PORTFOLIO

PROGRAMME

PROJECT

CONSULTING

zarządzanie projektami